Regulamin biblioteki

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR16 IM. OFIAR KATYNIA W ŁODZI

Zawartość

  1. Akty prawne.
  2. Zadania biblioteki (wyciąg ze statutu szkoły).
  3. Regulamin pracy biblioteki:

3.1. Regulamin pracy wypożyczalni,

3.2. Regulamin pracy czytelni,

3.3. Regulamin pracy Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy biblioteki – Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej MEN i służących realizacji programów nauczania.

  1. 1. Akty prawne

Regulamin sporządzono na podstawie:

1.1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.),

1.2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),

1.3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

1.4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,

1.3. Statutu Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi (§22).

2. Zadania biblioteki szkolnej:

2.1. gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, tworzenie warunków
do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

2.2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

2.3. zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników,

2.4. przysposabianie uczniów do samokształcenia,

2.5. działanie na rzecz przygotowania młodzieży do wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

2.6. uczenie korzystania ze zbiorów innych bibliotek,

2.7. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie oraz pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się,

2.8. kształtowanie ich kultury czytelniczej,

2.9. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

2.10. zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

2.11. rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej,

2.12. wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2.13. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych przechowywanych
w szkole,

2.14. gromadzenie informacji i wydawnictw o patronie.

3. Regulamin pracy biblioteki

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

Bibliotekę tworzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

3.1. Regulamin pracy wypożyczalni

3.1.1. Ze zbiorów biblioteki gimnazjum mogą korzystać:

a) uczniowie,

b) nauczyciele,

c) inni pracownicy szkoły,

d) rodzice/opiekunowie prawni uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów,

3.1.2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.1.3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Multimedia udostępniane są wyłącznie na miejscu.

3.1.4. W uzasadnionych przypadkach (przygotowanie do konkursu, olimpiady itp.) uczeń może wypożyczyć jednorazowo większą liczbę pozycji.

3.1.5. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki w wyznaczonym terminie, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

3.1.6. Uczeń, który nie dokona zwrotu wypożyczonej książki w wyznaczonym terminie, decyzją rady pedagogicznej, zobligowany jest do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 10 groszy
za każdy dzień zwłoki.

3.1.7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (lub innego dokumentu) czytelnik jest zobowiązany odkupić ją lub zwrócić inną o równej lub większej wartości.

3.1.8. W określonym terminie przed końcem roku szkolnego wypożyczone zbiory powinny zostać zwrócone do biblioteki.

3.1.9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w bibliotece nauczyciel bibliotekarz ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z biblioteki na czas określony, najdłużej do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie dyrektora gimnazjum.

3.2. Regulamin pracy czytelni

3.2.1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać:

a) uczniowie,

b) nauczyciele,

c) inni pracownicy szkoły,

d) rodzice/prawni opiekunowie uczniów.

3.2.2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękoma, należy także zmienić obuwie. Plecaki, torby i okrycia wierzchnie trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu.

3.2.3. Każdy odwiedzający, na czas pobytu w czytelni, powinien zostawić u dyżurującego nauczyciela bibliotekarza dokument z danymi osobistymi.

3.2.4. Potrzebne podczas realizacji zajęć dydaktycznych materiały z księgozbioru podręcznego nauczyciel otrzymuje po złożeniu pisemnego zamówienia, jeśli nie odbiera ich osobiście.

3.2.5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych, tak czytelni, jak i wypożyczalni. Dostęp do półek jest wolny.

3.2.6. Wybrane czasopisma i książki należy okazać dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi, a po ich przeczytaniu, w porozumieniu z nim, odłożyć na miejsce.

3.2.7. Niektóre książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu przed końcem pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed drugą godziną lekcyjną.

3.2.8. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

3.2.9. W czytelni należy zachować ciszę.

3.3. Regulamin pracy Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

3.3.1. Z centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i nauczyciele gimnazjum
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3.3.2. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel – opiekun, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi swoje imię i nazwisko, klasę i cel korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w ewidencji centrum, akceptując tym samym regulamin.

3.3.3. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach
(np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela pracować mogą maksymalnie 2 osoby.

3.3.4. Użytkownik ma obowiązek:

a) informować nauczyciela opiekuna o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach

technicznych,

b) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,

c) stosować się do poleceń nauczyciela – opiekuna.

3.3.5. Użytkownikowi nie wolno:

a) instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu

i ustawieniach systemowych,

b) włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,

c) wykorzystywać komputera do gier i zabaw,

d) wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania

i właścicieli danych,

e) wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych (w tym zarobkowych), naruszających

godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.

3.3.6. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.

3.3.7. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Wszelkie dane pozostawione
na dysku twardym przez użytkowników będą natychmiast usuwane.

3.3.8. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Dyskietka lub płyta dopuszczana jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.

3.3.9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
i programu. Nauczyciel – opiekun nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w planowaniu
i tworzeniu dokumentów, daje jednak wskazówki wszystkim użytkownikom w zakresie korzystania z programów będących w posiadaniu szkolnej biblioteki.

3.3.10. W centrum należy zachować ciszę.

3.3.11. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a torby, teczki, plecaki itp. w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Do centrum nie wolno wnosić oraz spożywać w nim napojów lub artykułów spożywczych, ani też korzystać z telefonów komórkowych.

3.3.12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.

3.3.13. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w centrum opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Nauczyciel – opiekun ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z centrum na czas określony, najdłużej do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie dyrektora szkoły.

Regulamin zatwierdzony przez dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi 1 września 2016 r

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowi Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej MEN i służących realizacji programów nauczania.

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy biblioteki – Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej MEN i służących do realizacji programów nauczania

4.1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej
i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

4.2. Książki należy zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

4.3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

4.4. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. Nie wolno w nich niczego pisać, zaznaczać, należy je obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.

4.5. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

4.6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia.

4.7. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.