Program wychowawczy szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZY Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Karta Nauczyciela
 3. Statut Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi
 1. WSTĘP

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Zadaniem Dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły jest wspieranie rodziny w jej staraniach o dobre i odpowiedzialne wychowanie kolejnych pokoleń Polaków.

Nauczyciele naszego gimnazjum dążą do przekazania swoim wychowankom wiedzy i umiejętności potrzebnych im do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wartości uniwersalnych, takich jak: patriotyzm, szacunek, zgoda, troska o dobro i pokojowe współistnienie z innymi, piękno i miłość, a także innych, ważnych dla siebie i dla osobistego rozwoju wartości i ustalanie ich hierarchii. Kształcą umiejętność określania osobistych potrzeb i interesów oraz zwracają uwagę na konieczność przy ich zaspokajaniu godzenia dobra własnego z dobrem innych. Motywują do konstruktywnego i realistycznego określania celów życiowych ważnych dla budowania własnej tożsamości, rozpoznania i rozwijania talentów, kształtowania osobowości i pozwalających na odnalezienie sensu istnienia, odpowiedzi na fundamentalne pytania i swojego miejsca w świecie.

Nauczyciele kształcą postawę bycia odpowiedzialnym za siebie i za konsekwencje swojego postępowania wobec siebie i innych. Uczą szacunku dla siebie i drugich, a także dbałości o dobro wspólne. Kształcą umiejętność rozpoznawania i właściwego wyrażania osobistych możliwości, potrzeb i emocji oraz rozwijają zdolność empatii i wchodzenia w odpowiedzialne relacje z innymi ludźmi.

Przygotowują do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie w poszanowaniu historii, tradycji i więzi społecznych.

 1. II.Cele i zadania programu wychowawczego

Cele i zadnia wychowawcze przyjęte przez szkołę będą realizowane przez każdego nauczyciela, na wszystkich zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i dodatkowych, przez działania wychowawcze wynikające zarówno z realizacji zaplanowanych programów wychowawczych w poszczególnych oddziałach, przeznaczonych na cykl kształcenia w szkole gimnazjalnej, podczas uroczystości i imprez szkolnych, jak i podczas szkolnych wyjazdów.

Lp. Cele wychowania Zadania
1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości Zachęcanie do głębszego poznawania siebie, do pracy nad własną osobowością: rozwojem intelektualnym, wolitywnym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym, społecznym i fizycznym w oparciu o dobro, prawdę i piękno.
Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości, wybierania ich i tworzenia systemu wartości na fundamencie dobra.
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za wybory moralne dokonywane w życiu.
Ukazywanie wartości koleżeństwa, przyjaźni, dawania i otrzymywania wsparcia.
Rozwijanie własnych zainteresowań i pasji oraz dzielenie się nimi.
Stosowanie różnorodnych technik wspomagających proces zapamiętywania i uczenia się.
Praca z komputerem, encyklopedią, słownikami, rocznikami statystycznymi, analiza tekstów źródłowych.
Kształtowanie kultury języka.
Uwrażliwienie na konieczność przestrzegania zasad kultury osobistej (właściwa postawa, odpowiedni strój podczas uroczystości szkolnych). Przestrzeganie zasad savoir-vivru.
Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie innych.
Kształtowanie postawy ucznia w oparciu o powszechnie uznane zasady etyczne: uczciwość, poszanowanie własnej i cudzej godności oraz dóbr materialnych.
Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Kształtowanie umiejętności obrony swojego zdania i szanowanie odmiennych poglądów, sądów, opinii.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie – negocjowanie, podejmowanie decyzji grupowych, rozwiązywanie konfliktów.
Integrowanie młodzieży w obrębie klasy, szkoły.
Budowanie poczucia własnej wartości.
Rozpoznawanie emocji i panowanie nad nimi.
Rozwijanie umiejętności samooceny.
Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych.
Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji:

 • media elektroniczne
 • Internet
 • reklama.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, państwowych i religijnych.
Odwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw.
Poznawanie dorobku kultury narodowej w sferze sztuki, nauki, filozofii, etyki, religii.
Poznawanie historii i tradycji narodowej.
Uczenie szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły.
Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa (prawa dziecka, ucznia, człowieka).
Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym i lokalnym.
Organizowanie uroczystości szkolnych i konkursów ku czci Patrona i świąt narodowych.
Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.
3. Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu (małej ojczyzny) Pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, tradycji własnej rodziny i jej związku z historią regionu.
Organizowanie wycieczek po regionie.
Organizowanie konkursów wiedzy o Łodzi i regionie.
Udział w kulturalnym życiu miasta.
Promowanie wiedzy o patronie w środowisku lokalnym poprzez kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym regionu.
4. Kształtowanie szacunku dla ludzi innych kultur, religii, tradycji i narodowości Kształtowanie postawy szacunku, tolerancji i poszanowania praw mniejszości etnicznych, kulturowych i narodowych.
Zdobywanie wiadomości o tradycjach, kulturze i religii innych narodów, przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji.
Organizacja konkursów oraz szkolnych uroczystości.
Czynny udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Gromadzenie informacji o ludziach godnych naśladowania (autorytety).
Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka

§ Znalezienie swojego miejsca w rodzinie

§ Uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie

§ Pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie.

Kształtowanie dojrzałości psychofizycznej, uczenie podejmowania

odpowiedzialnych decyzji.

Kształtowanie postaw społecznych poprzez uwrażliwienie na potrzeby innych i organizowanie akcji charytatywnych.
5. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie Czynny udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Gromadzenie informacji o ludziach godnych naśladowania (autorytety).
Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka:

§ znalezienie swojego miejsca w rodzinie,

§ uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie,

§ pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie.

Kształtowanie dojrzałości psychofizycznej, uczenie podejmowania

odpowiedzialnych decyzji.

Kształtowanie postaw społecznych poprzez uwrażliwienie na potrzeby innych i organizowanie akcji charytatywnych.
6. Kształtowanie zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych Zaangażowanie w problematykę ekologiczną – wykonywanie projektów.
Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu.
Pogadanki dotyczące rozsądnej diety, higieny okresu dojrzewania.
Prezentacja interesujących form spędzania wolnego czasu.
Uświadamianie konsekwencji braku aktywności fizycznej w życiu codziennym.
Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie.
Przybliżanie uczniom problematyki i konieczności ochrony środowiska naturalnego.
Kształtowanie nawyków dotyczących bezpiecznych zachowań – w szkole, na drogach, w życiu codziennym, podczas zajęć sportowych, uprawiania sportów, w okresie ferii i wakacji.
Ukazywanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.
Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania /nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty.
7. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i do właściwego wyboru zawodu Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
Przeprowadzenie warsztatów w klasach trzecich, mających na celu udzielenie pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.
Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji.
Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach.
8. Kształtowanie postaw proeuropejskich; wychowanie proeuropejskie Przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie.
Zaznajomienie młodzieży z najważniejszymi instytucjami unijnymi.
Kontynuowanie współpracy kulturalnej, naukowej, językowej z młodzieżą europejską.
9. Rozwijanie samorządności uczniowskiej Podejmowanie różnorodnych inicjatyw związanych z pracą na rzecz szkoły i środowiska uczniów:
Rozwijanie samorządności poprzez wybory do samorządu szkolnego i klasowego
Stymulowanie do samodzielnych decyzji, przedstawianie dyrektorowi wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia i organizacji życia szkolnego.
Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych umożliwiających

twórczą aktywność na terenie klasy i szkoły.

Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego, pozyskiwanie sponsorów oraz gospodarowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
Rozwijanie i propagowanie wolontariatu na terenie szkoły i poza nią.
Zainteresowanie uczniów działalnością samorządów i udziałem w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
10. Organizacja czasu wolnego; wychowanie do odpowiedzialnego zarządzania czasem Zachęcanie do uczestnictwa w organizacji działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej, rozrywkowej.
Propagowanie właściwych form spędzania wolnego czasu.
Organizowanie wycieczek klasowych, szkolnych i tematycznych.
Prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań i zachęcanie uczniów do udziału w nich.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

III. Zadania i obowiązki wychowawców klas

 1. Zadaniem wychowawcy jest opieka nad uczniami, dbałość o ich pełny rozwój osobowy wychowanków oraz przygotowanie ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
 • poznanie swoich wychowanków i integracja zespołu klasowego;
 • tworzenie wraz z nauczycielami uczącymi w oddziale zespołu wychowawczego i koordynowanie działań profilaktycznych i wychowawczych;
 • rozpoznawanie potrzeb swoich wychowanków w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej i psychologiczno – pedagogicznej, stała współpraca z rodzicami/opiekunami ucznia, a także z pedagogiem bądź psychologiem i innymi specjalistami, prowadzenie zajęć dla ucznia ze specyficznymi potrzebami, dysfunkcjami bądź bardzo zdolnego;
 • systematyczne rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu sporów/konfliktów między uczniami, lub innymi osobami;
 • przeprowadzanie rozmów wychowawczych z wychowankami;
 • stworzenie i realizacja programu wychowawczego;
 • tworzenie wraz z uczniami atmosfery życzliwości i troska o ich wszechstronny rozwój;
 • dbałość o przestrzeganie przyjętych norm, zasad życia społecznego i prawa szkolnego przez uczniów;
 • wspieranie uczniów i udzielanie im pomocy.
 1. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy:
 • organizacja zespołu klasowego (prowadzenie bieżących spraw opiekuńczo-wychowawczych, pomoc w wyborze samorządu klasowego);
 • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie szkolnej dokumentacji wychowanków (dziennik, arkusze ocen);
 • zapoznanie uczniów i rodziców z prawem szkolnym i czuwanie nad jego przestrzeganiem;
 • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami w wyznaczonych terminach;
 • współpraca z rodzicami („Trójką klasową”);
 • rozliczanie i dokumentowanie nieobecności uczniów na zajęciach;
 • aktywne włączanie się wraz z wychowankami w życie szkoły i środowiska.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

Szanując pierwszoplanową rolę rodziny w wychowaniu szkoła wspiera rodziców/ opiekunów prawnych ściśle współpracując w sprawach kształcenia, wychowania, w profilaktyce. Program wychowawczy szkoły powinien zostać zaakceptowany przez Radę Rodziców.

 1. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu ścisłej współpracy z domem w zakresie wymiany informacji na tematy edukacyjne i wychowawcze.
 2. Dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoła organizuje spotkania celem zaznajomienia rodziców z wymaganiami, prawem szkolnym, kalendarzem pracy na dany rok szkolny. A także zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.
 3. Poza oficjalnymi spotkaniami rodziców z nauczycielami rodzic ma zawsze prawo uzyskania:
 • informacji na temat zachowania swojego dziecka i postępów w nauce;
 • informacji i porady w sprawach wychowawczych i innych;
 • w pilnych sprawach szkoła (dyrektor, wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny) kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami/ opiekunami prawnymi określonego ucznia.
 1. Wychowawcy i nauczyciele kontaktują się z rodzicami:
 • w czasie zebrań i konsultacji, których kalendarz rodzice poznają podczas pierwszego spotkania z wychowawcą, znaleźć też mogą na stronie internetowej szkoły;
 • indywidualne spotkania są możliwe zawsze, po telefonicznym uzgodnieniu terminu przez rodzica lub na zaproszenie wystosowane przez szkołę;
 • telefonicznie, listownie i za pośrednictwem dziennika internetowego;
 • w szczególnych przypadkach przez odwiedzenie w domu ucznia.
 1. Rodzice współpracują ze szkołą także poprzez udział w spotkaniach zespołu PPP (pomocy pedagogiczno – psychologicznej).
 2. Szkoła w programie wychowawczym uwzględnia postulaty rodziców.
 3. Szkoła w osobach wychowawcy, szkolnego pedagoga lub każdego nauczyciela wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomaga nawiązać lepszą komunikację w rodzinie.
 4. Wszyscy dbamy o sprawny przepływ informacji i reagujemy bez zwłoki, adekwatnie do wykroczenia.